UAB VIP Consultus dabo sauga
UAB VIP Consultus dabo sauga

DSS tarnybos funkcijų vykdymas :
Įstatymų vykdymo užtikrinimas;
Interesų atstovavimas valstybinėse institucijose;

Reguliarus lankymasis Jūsų įmonėje;
Darbų saugos dokumentų taisymas;
Aprūpinimas reikalingais blankais, žurnalais, ženklais, plakatais;
Konsultacijos dėl asmeninių apsauginių priemonių išdavimo tvarkos;
Atsakomybės su įmonės vadovu dalijimasis;
Rūpesčių sumažinimas įvykus nelaimingam atsitikimui;
Nelaimingų atsitikimų prevencija;
Nelaimingų atsitikimų tyrimas;
Pagalba sprendžiant konfliktus tarp darbdavio ir darbuotojo;


Konsultacijos įmonės darbuotojams apie saugą darbe; Informavimas apie darbų saugos, priešgaisrinės saugos įstatymų pasikeitimus;
Pagalba Jūsų firmos saugos darbe tarnybai siekiant nepriekaištingo lygio.


UAB “VIP consultus” papildomai rengiama dokumentacija:

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų administravimas (ar saugos ir sveikatos instrukcijos atitinka keliamus reikalavimus, ar instrukcijos išsamios ir atitinka įmonės specifiką, ar visoms darbo vietoms parengtos instrukcijos, ar visos saugos ir sveikatos instrukcijos suregistruotos instrukcijų registravimo žurnale, esant technologinių procesų pakitimams, saugos ir sveikatos instrukcijų koregavimas) ir suderinimas su darbuotojų atstovu.
Priešgaisrinių instrukcijų administravimas (ar priešgaisrinė instrukcija atitinka keliamus reikalavimus, ar išsamios priešgaisrinės instrukcijos ir ar atitinka įmonės veiklos specifiką, ar paruoštos priešgaisrinės instrukcijos darbo barams, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas).
Pareiginių nuostatų administravimas (PN projektų parengimas, suderinimas su darbdaviu, koregavimas).
Darbo tvarkos taisyklių adaptavimas pagal konkrečios įmonės reikmes, suderinimas su darbuotojų atstovu.
Darbuotojų atstovo išrinkimo organizavimas (direktoriaus įsakymas dėl susirinkimo sušaukimo, darbuotojų susirinkimo protokolas, direktoriaus įsakymas dėl atstovo patvirtinimo, darbuotojų atstovo perrinkimo administravimas pasikeitus tam tikroms aplinkybėms).
Saugos ir sveikatos tarnybų nuostatų koregavimas ir saugos specialistų supažindinimas su jais.
Saugos ir sveikatos tarnybos įsteigimas įmonėje (direktoriaus įsakymas dėl saugos ir sveikatos tarnybos įsteigimo, įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatų patvirtinimo).
Saugos ir sveikatos komiteto nuostatų sudarymas (jei įmonėje dirba daugiau nei 50 darbuotojų)
Saugos ir sveikatos komiteto įsteigimas (įsakymas sušaukti darbuotojų susirinkimą, susirinkimo protokolas, įsakymas dėl darbdavio atstovų paskyrimo į darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto sudėtį, komiteto susirinkimo protokolas)
Pranešimų rengimas į Valstybinę darbo inspekciją apie saugos ir sveikatos tarnybos steigimą ar nesteigimą, apie įmonės ar padalinio veiklos pradžią.
Atsakingų už asmeninių apsauginių priemonių (AAP), instruktavimus darbo vietoje, paskyrimas įmonės vadovo įsakymais. Paruošiami įsakymai, dėl asmenų, atsakingų už elektros ūkį, priešgaisrinę saugą, statinių priežiūrą ir kt.)
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis dokumentų ruošimas. (rizikos lentelės, AAP sąrašas, AAP apskaitos kortelės, AAP išdavimo tvarka)
Užpildomos AAP kortelės  visiems darbuotojams ir apmokoma jų pildymo ir apskaitos tvarka.
Kontingento, kuriam privalomas sveikatos tikrinimas akto paruošimas.
Konsultacijos tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo.
Profesinės rizikos vertinimo parengiamųjų darbų dokumentų ruošimas, konsultacijos -
Įmonės saugos ir sveikatos būklės paso pildymo konsultacijos
Paruošiami: potencialiai pavojingų įrenginių sąrašas ir pavojingų darbų sąrašas.
Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių plano rengimas ir įgyvendinimo kontrolė.
Nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo dalyvavimas tyrime (nuostatuose numatytais atvejais), formų N-1 ir N-2 pildymas, nelaimingų atsitikimų žurnalų pildymas.
Priešgaisrinės techninės komisijos (rizikos valdymo grupės) sudarymo organizavimas.
Evakavimo planų sudarymas.
Pirmos medicininės pagalbos priemonių administravimas (patikrinama, ar sukomplektuotos pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlės, ar yra pirmosios medicininės pagalbos aprašas).
Darbuotojų, dirbančių su potencialiai pavojingais įrenginiais (kėlimo įrenginiai,  liftai, slėginiai  indai  ir kt.),  darbų vadovų,  pavojingų įrenginių  priežiūros  meistrų, operatorių mokymų ir atestavimų administravimas.
Naudojamų įrenginių techninių pasų ir eksploatacijos instrukcijų kontrolė.
Saugos ir sveikatos ženklų parinkimas ir įsigijimo organizavimas
Konsultacijos darbo sutarčių registracijos žurnalo pildymo klausimais.
Priedų mokėjimo už išdirbtus  viršvalandžius, naktinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis atitikimo DK konsultacijos.
Darbo (pamainų) grafikų parengimas ir pasiūlymas įdiegti. Tolesnės darbo ir poilsio režimo atitikimo DK konsultacijos.
Darbo tarybų rinkimų organizavimas.
Kolektyvinės sutarties projekto rengimas