UAB VIP Consultus Profesinės rizikos vertinimas
UAB VIP Consultus Profesinės rizikos vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin.,2003,Nr.70-3170), profesinės rizikos vertinimo nuostatais (Žin.,2003,Nr. 100-4504),
darbdavys turi pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, o įgyvendinant šią pareigą, nuo 2004 m. sausio 1 d., privaloma atlikti profesinės rizikos vertinimą – esamo ar galimo rizikos veiksnių poveikio vertinimo procesas, kurio metu identifikuojama esama ar galima rizika, atliekami rizikos tyrimai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas, ar rizika yra priimtina, ar nepriimtina.

Profesinės rizikos vertinimo ir nustatymo eiga:

Rizikos veiksnių identifikavimas - rizikos vertinimo etapas, kai atliekami rizikos tyrimo parengiamieji darbai, kurių metu identifikuojami rizikos veiksniai, nustatomos vietos, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių, ir sudaromi rizikos vertinimo objektų sąrašai;
Fizinių, fizikinių, cheminių, ergonominių, psichosocialinių bei fizinių rizikos veiksnių tyrimo darbų plano sudarymas – rizikos vertinimo etapas, kai vadovaujantis rizikos veiksnių identifikavimo rezultatais, ruošiamas detalus rizikos veiksnių tyrimo darbų planas: numatoma kuriose darbo vietose bus matuojamas patalpų mikroklimatas (temperatūra, oro drėgnumas, santykinis oro judėjimo greitis), apšvietimas, elektromagnetinė spinduliuotė, įrengimų keliamas triukšmas, rankas ir visą žmogaus kūną veikianti vibracija, tiriama darbuotojų padėties ir judesių ergonomika, psichosocialiniai veiksniai;
Rizikos veiksnių tyrimas – rizikos vertinimo etapas, kai akredituotos fizinių, fizikinių, cheminių veiksnių tyrimo laboratorijos bei ergonominių ir psichosocialinių veiksnių tyrimo specialistai nustato rizikos veiksnių faktinius dydžius, poveikio trukmę ir priežastis, sąlygojančias jų pasireiškimą, ir darbuotojų, kurie yra veikiami ar gali būti paveikti rizikos, skaičių;

 

Rizikos nustatymas – rizikos vertinimo etapas, kai analizuojami rizikos tyrimo rezultatai, nustatoma rizika ir priimamas sprendimas dėl rizikos veiksnių priimtinumo ar nepriimtinumo.
Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasas - pildo visos įmonės, įstaigos, organizacijos pagal profesinės rizikos vertinimo ir nustatymo įmonėje duomenis. Paso forma pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.A1-1588//V-611 patvirtintoje Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso pildymo tvarkoje.
Pasas gali būti pildomas ir tikslinamas kompiuterinėse laikmenose, tačiau kiekvienų metų vasario 15 dienai įmonėje turi būti parengtas spausdintas paso variantas