UAB VIP Consultus inžinerinės paslaugos
UAB VIP Consultus inžinerinės paslaugos

Statybos techninė priežiūra
Mūsų atestuoti statybos techninės priežiūros vadovai sumažins Jūsų rūpesčius!

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra", patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179, statinio statybos techninė priežiūra yra statytojo (užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra (nuo statinio statybos pradžios iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti), kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.
UAB „VIP consultus" paskirtas statybos techninės priežiūros vadovas:
tikrins, kad statybos darbai būtų atliekami pagal statinio projektą;


kontroliuos statybos metu naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybę ir neleis jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti statybos produktų kokybę patvirtinantys dokumentai;
tikrins atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, informuos statytoją (užsakovą) apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;
tikrins ir priims paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas;
dalyvaus išbandant ir pripažįstant tinkamais naudoti inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas:

Statybos techniniame reglamente STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ pastato energinio naudingumo sertifikavimas apibrėžiamas kaip reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatąenerginio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi: naujai statomiems pastatams ir kapitaliai renovuojamiems pastatams, išskyrus pastatus, kurie yra kultūros paveldo statiniai, religinės veiklos, laikinus, poilsio paskirties, sodų paskirties, atskirai stovinčius, nedaug energijos sunaudojančius gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtus negyvenamuosius, nešildomus pastatus.

Pastatų sertifikavimas privalomas: statant, parduodant ar išnuomojant pastatus ar pastato dalis bei didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams.

Sertifikavimas turi būti atliktas: prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti; parduodant pastatą – prieš įforminant pastato pardavimą; išnuomojant pastatą – prieš įforminant pastato nuomą.

UAB „VIP consultus“ specialistai:
- nustato pastato energinio naudingumo klasę ir išduoda pastato energinio naudingumo sertifikatą;
- atlieka termovizinę pastato analizę.


Statinių techninė priežiūra


1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 41 str.; Statybos techninis reglamentas STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas", patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21d. įsakymu Nr. D1-347, 30p.; Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-552 patvirtinti Statybos techninio reglamento STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas" pakeitimo reikalavimai.
Norėdami sumažinti Jūsų rūpesčius, užtikrinti saugų statinio eksploatavimą per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, apsaugoti nuo galimų konfliktų su statinių naudojimo priežiūrą vykdančiomis Valstybinėmis institucijomis, mes s i ū l o m e  Jūsų įmonėje vykdyti statinių techninę priežiūrą.

UAB „VIP consultus" paskirtas statinių techninis prižiūrėtojas:

nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrins pagrindines statinio konstrukcijas, fiksuos pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus ir teiks pasiūlymus jiems šalinti
registruos nuolatinių stebėjimų metu pastebėtus konstrukcijų bei inžinerinės įrangos defektus statinio techninės priežiūros žurnale
organizuos kasmetines (pasibaigus žiemos sezonui, atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui), neeilines apžiūros atlikimą, kurios metu specialistų komisija (komisijos vadovas - atestuotas ir turintis statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo kvalifikacinį atestatą) detaliai apžiūrės ir tikrins pagrindines statinio konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, nustatys statybinių tyrinėjimų poreikį, pastato defektus ir remonto darbų poreikį, pateiks statinio apžiūros aktą

įvertins nuolatinių stebėjimų kokybę
pagal poreikį organizuos esamo statinio tyrinėjimus
užpildys statinio techninį (techninį- energetinį) pasą.

Elektros ūkio priežiūra (atsakingo už įmonės elektros ūkį funkcijų vykdymas)

Kiekvieno vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas atestuotas asmuo atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant įvadui trifaziui yra didesnė kaip 30 kW. (Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-11-26 įsakymu Nr. 4-432).
UAB „VIP consultus" paskirtas atestuotas inžinierius, Jūsų įmonėje:
atliks elektros įrenginių apžiūras
vykdys darbuotojų apsaugos nuo elektros reikalavimų laikymosi kontrolę
informuos administraciją apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus apsaugos nuo elektros srityje
teiks pasiūlymus apsaugos nuo elektros būklei gerinti
pildys reikiamus žurnalus
sudarys elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus
tvarkys elektros energijos sunaudojimo apskaitą, pateiks ataskaitinius dokumentus
organizuos energetikos darbuotojų mokymus ir atestavimą
parengs energetikos darbuotojų pareiginius nuostatus
organizuos aprūpinimą ženklais ir žurnalais
organizuos aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuo elektros, nustatytu periodiškumu organizuos jų patikrą
organizuos varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą

Varžų matavimai

Visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros energijos vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma atlikti nustatytu periodiškumu varžų matavimus, vadovaujantis Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 141.

UAB „VIP consultus" galime Jums atlikti:

Elektros instaliacijos laidų ir kabelių izoliacijos varžos matavimus
Apsauginių laidininkų vientisumo (pereinamųjų kontaktų) tikrinimą
Įžemintuvo varžos matavimus
Grandinės fazė - nulis parametrų matavimus
Kilnojamų elektros įrankių, suvirinimo transformatorių izoliacijos varžos matavimus
Elektrostatinį krūvį išsklaidančios (antistatinės) grindų dangos izoliacijos varžos matavimus
Dialektinių grindų ir sienų izoliacijos varžos matavimus

Dujų ūkio atstovavimas:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ministro įsakymu, dėl skirsmomūjų ir pastatų dujų sistemų eksplotavimo taisyklių patvirtinimo 2004m. vasario 19d. Nr. 4-43.
Eksplotuoti dujų sistemą gali savininkas, turintis kvalifikuotus darbuotojus, arba pagal sutartį kita įmonė, turinti nustatyta tvarka išduotą atestatą.

UAB „VIP consultus"  Jums atliks:

parengs dujų sistemas ekplotuojančių kvalifikuotų tarnybų nuostatus apibrėžiant uždavinius, funkcijas, struktūrą, meterialines ir technines priemones
Parengs darbų technologijos instrukcijas
Įrenginių eksplotavimo instrukcijas
Matavimo priemonių bei telemetrijos sistemų techninis patikrinimas
Dujų tiekimo sistemos įrenginių apžiūrą
Dujotiekio techninį patikrinimą
Katilinėse dujas deginančių įrenginių dujų deginimo įtaisų periodiškoji techninė apžiūra
Dujas deginančių įrenginių ir dujų deginimo įtaisų metinis techninis patikrinimas
Dujų sistemos įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos sistemų techninius patikrinimus
Dokumentų, žurnalų pildymas